Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ВЕСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "УРБАНА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА - У СУСРЕТ ИЗАЗОВИМА СТРАТЕШКОГ УПРАВЉАЊА У САОБРАЋАЈУ"

21.03.2024 · Инжењерска академија Србије, у сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србије, Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду, Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, Факултетом за саобраћај, комуникације и логистику Будва, Универзитетa Адриатика Бар, Институтом за путеве ад и ЈП Путеви Србије организује Међународну конференцију „Урбана безбедност саобраћаја-у сусрет изазовима стратешког управљања у саобраћају“.

Убрзана урбанизација држава у развоју представља изазове за саобраћајне системе градова, нарочито уколико је њихов циљ да задовоље потребе мобилности и приступачности грађана, а са друге стране пружајући им одрживу, безбедну и здраву животну средину (GIZ, 2017). Развој државе доводи и до повећања броја становника, што нужно доводи и до повећања путне мреже, али и угрожавања безбедности (рањивих) учесника у саобраћају. Резултат овога јесте непотребно повећање броја погинулих и повређених у саобраћајним незгодама, што последично повлачи и друштвено-економске и здравствене последице и појединцима и држави.

Циљ Kонференције је приказ резултата истраживања и практичних инжењерских и решења из других научних дисциплина везаних за области стратешког управљања и урбане безбедности саобраћаја, са циљем сагледавања оцене тј. нивоа на коме се тренутно налазимо, као и суочавања са изазовима које је потребно узети у обзир, као што су на пример возила микромобилности и заштита рањивих учесника у саобраћају. Општи циљ Kонференције је да применом мултидисциплинарног приступа, који је незаобилазан када је реч о урбаној безбедности саобраћаја, поред научне области безбедности саобраћаја, буду укључени и урбанизам, психологија, социлогија, архитектура, машинство, медицина и ергономија.

Тематика Конференције

 • Структурирање стратегије безбедности саобраћаја;

 • Модели финансирања безбедности саобраћаја;

 • Развој институционалних капацитета у безбедности саобраћаја;

 • Фактори урбане безбедности саобраћаја;

 • Возила микромобилности – стандардизација и савремене технологије;

 • Иновације у истраживању индикатора перформанси безбедности саобраћаја;

 • Анализа фактора човек – идентификација и анализа ставова о безбедности саобраћаја;

 • Анализа фактора пут и окружење – урбанистичко прилагођавање учесницима у саобраћају;

 • Концептуални приступ програмима и акционим плановима;

Конференција се oдржава 10. маја 2024. годинe у Београду, Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9/3.

Све информацијe везано за Конференцију могу се добити у Инжењерској академији Србије на тел: 3237-363, office@ias.org.rs

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

ЗБОРНИК РАДОВА 

 


Више информација

Научна конференција "Индустрија 4.0 у циркуларној економији, заштити и опоравку животне средине "

26.10.2023 · Инжењерска академија Србије и Савез инжењера и техничара Србије, у сарадњи са Факултетом техничких наука из Новог Сада, Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина ИТНМС из Београда и уз подршку Инжењерске коморе Србије, организују Научну конференцију са међународним учешћем "Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине".

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке технолошког развоја и иновација Републике Србије.Циљ Конференције је приказ резултата истраживања и практичних инжењерских решења у областима циркуларне економије и Индустрије 4.0. Сагледаће се, до ког нивоа се дошло у развоју концепта развоја циркуларне економије и у којој мери технике и технологије Индустрије 4.0 могу подстаћи бржи развој тог концепта. Преласком са линеарног на концепт циркуларне економије обезбеђују се значајне предности у смислу: заштите природних ресурса и животне средине, штедња енергије, повећање запослености, као и унапређења иновативности и конкурентности економије.

 Тематика конференције

 • Циркуларна економија и одрживи развој
 • Индустрија 4.0 у циркуларној економији
 • Индустрија 5.0 у циркуларној економији
 • Зелена економија и зелено инжењерство
 • "Block-chain'' технологија у циркуларној економији
 • Циркуларни производи и услуге
 • Рециклажа и производи од рециклираног материјала
 • Савремене еколошке технологије и циркуларна економија
 • Стандардизација, предузетништво и иновације у циркуларној економији
 • LEAN у циркуларној економији

Конференција се одржава 15. децембра 2023. године у Дому инжењера "Никола Тесла" у  Београду.

Све информације везано за конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара  Србије на 011/3230067, office@sits.rs

  Пријава 


Међународна конференција "Трендови и изазови инжењерки у логистици и саобраћају"

08.06.2023 ·

Инжењерска академија Србије организује Међународну конференцију "Трендови и изазови инжењерки у логистици и саобраћају". Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕСуорганизатори су Савез инжењера и техничара Србије, Асоцијација жена у логистици и удружења  Intersection и Једнаке могућности. Конференција има за циљ да укаже на стање, трендове и изазове инжењерки у области логистике и саобраћаја у достизању конкурентности, одрживог развоја и родне равноправности у условима динамичних промена привредног и друштвеног окружења, тржишта и захтева корисника.

Трендови на глобалном тржишту захтевају адекватно планирање одрживих логистичких и саобраћајних процеса и система како би се оствариле успешне пословне стратегије и остварили циљеви одрживог развоја.

Очекивани резултати Конференције су смернице за унапређења логистике и саобраћаја у складу са трендовима окружења, интегрисање нових технологија, циркуларне економије, принципа одрживости и родне равноправности у све нивое планирања, пројектовања и управљања активностима, процесима и системима у областима логистике и саобраћаја.

Конференција се одржава 28. септембра 2023. године у Београду 

Због ограниченог броја места обавезна пријава учешћа.

 

 

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

ГАЛЕРИЈА СЛИКА

КОНФЕРЕНЦИЈА У МЕДИЈИМА


Више информација

Научна конференција "Губици воде у систему јавног водоснабдевања"

29.03.2023 ·

Савез инжењера и техничара Србије и Инжењерска академија Србије у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, Институтом за водопривреду "Јарослав Черни", ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад и ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац организују Другу научну конференцију са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања".

Конференција се одржава 9. јуна 2023. године, у Београду, под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

ДРУГО САОПШТЕЊЕ И ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада као и размена идеја и искустава стручњака из области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде. Проблематика губитака воде у системима јавног водоснабдевања се већ дуже време намеће као веома актуелна са више аспеката. Конференција жели да укаже на значај управљања водоводима и нарочито на  проблематику одговорног пословања и управљања губицима воде, односно коришћења овог природног ресурса на начин који је одржив за генерације које долазе, у складу са циљем одрживог развоја Уједињених нација број 6: „Свима обезбедити чисту воду за пиће и санитацију“. На Конференцији ће бити разматрана проблематика развоја и унапређења система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања с циљем да се стечена знања систематизују и пренесу на нивое водоводских предузећа, њихових оснивача и надлежних министарстава. Циљ Конференције је и да се укаже на потребе за јасном расподелом надлежности,   као и на чињеницу да успешно и одрживо смањење губитака воде за пиће тражи законски и финансијски оквир из којих проистичу обавезујући прописи, дефинисани циљеви, стимулативне мере и финансијски извори. Конференција ће бити и прилика за размену искустава и примера добре праксе, као и могућност да се присутни упознају са најновијим достигнућима у овој области и опремом за надзор и управљање губицима воде.

 ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 • Искуства јавних комуналних предузећа у управљању губицима воде
 • Савремене методе за детекцију и смањење губитака воде из водводних система (мониторинг, мерења, регулисање притиска и др.)
 • Информационе технологије у функцији управљања губицима и повећања ефикасности рада водовода (GIS, базе података, математичко моделирање, SCADA и др.)
 • Регулатива, организационе и техничке мере
 • Сарадња водоводских предузећа, образовних и истраживачких институција, примери добре праксе

Конференција се одржава у Београду, у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

За све информације везано за Конференцију можете се обратити на тел 011/3230-067, 011/3235-891 или путем мејла office@sits.rs

ДРУГО САОПШТЕЊЕ С ПРОГРАМОМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Одржана седница Већа Академије и промовисани новопримљени чланови

23.11.2023 ·

На седници Већа Академије одржаној 23. јуна 2023. године промовисани су новопримљени чланови Академије.Промовисањем новопримљених чланова завршен је изборни циклус.

У овом изборном циклусу примљено је 28 редовних чланова.  Из дописних у редовне чланове преведено је 8 чланова. Примљена су 4 инострана члана

Као почасни чланови примљени су: Давид Вујић, члан Сербо 7 свемирске мисије Аполо 11, Марк Алеси, проф. др Дејан Илић и проф. др Ђуро Коруга.

Новопримљени чланови по одељењима су:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ:

Редовни чланови: проф. др Срђан Колаковић, проф. др Владан Кузмановић

Из редовних у дописне: др Ненад Шушић, проф. др Весна Златановић Томашевић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БИОТЕХНИКУ

Редовни: др Десимир Кнежевић

Дописни у редован: проф. др Марија Вукић

Дописни: др Владaн Поповић, др Предраг Алексић

Инострани: др Александер Семенов       

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Редовни: проф. др Мирјана Стојановић, проф. др Саша Милић

Дописни у редовни: проф. др Миљко Ерић, проф. др Зоран Величковић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАШИНСТВО, ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ, ОРГАНИЗАЦИОНЕ НАУКЕ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Редовни: проф. др Милан Коларевић, проф. др Ненад Филиповић, проф. др Марко Михић, проф. др Иван Михајловић, проф. др Горан Путник

Дописни у редовни: мр Богдан Влаховић

Дописни: проф. др Мијодраг Милошевић, проф. др Биљана Стошић, проф. др Анђела Лазаревић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РУДАРСТВО И ГЕОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ        

Редовни: др Даниел Кржановић

Дописни у редован: проф. др Драгоман Рабреновић

Дописни: др Јован Ковачевић

Инострани: проф. др Николинка Донева, Драган Митровић, дипл. инж. геол

ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО                      

Редовни: проф. др Бобан Ђоровић, проф. др Дејан Марковић, проф. др Славко Весковић, др Нена Томовић

Дописни у редован: проф. др Вук Богдановић

Дописни: проф. др Гордан Стојић, проф. др Младенка Благојевић        

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕТАЛУРГИЈУ        

Редовни: проф. др Драгослав Стоиљковић, проф. др Михајло Мрдак     др Мирослав Сокић, др Јасна Стајић Трошић др Милорад Томић

Инострани: проф. др Мирко Гојић

Након додела повеља, Академији се обратио г-дин Давид Вујић.

Повеље Марку Алесију и Дејану Илићу уручене су на Свечаној академији одржаној 10. јула 2023. године у организацији Савеза инжењера и техничара Србије и Министарством спољних послова, а под називом 80 година културе сећања на Николу Теслу.
Предавање "90 година од открића полиетилена"

23.03.2023 ·

Инжењерска академија Србије, у оквиру серије предавања чланова Одељења за технологију и металургију, организује предавање на тему "90 година од открића полиетилена".Предавање ће одржати Војислав Богдановић, редовни члан ИАС.

Предавање ће се одржати 31. марта 2023. године, са почетком у 11.00 часова, у сали на 3. спрату, у Дому инжењера "Никола Тесла", Београд, Кнеза Милоша 9.
Одлука о покретању поступка за избор дописних, редовних и иностраних чланова Академије

11.01.2023 · Веће Инжењерске академије Србије је на својој седници одржаној 23. децембра 2022. године донело Одлуку и покретању постпука за избор дописних, редовних и иностраних чланова Академије

Текст одлуке


Одржана Научна конференција "Четврта индустријска револуција у пољопривреди"

11.01.2023 · У петак, 23. децембра 2022. године, у организацији Инжењерске академије Србије, Савеза инжењера и техничара Србије, Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије, а уз подршку Инжењерске коморе Србије, одржана је Научна конференција "Четврта индустријска револуција у пољопривреди".


На отварању Конференције присутнима су се обратили мр Богдан Влаховић генерални секретар Савеза инжењера и техничара Србије, др Игор Марић председник СИТС, емеритус проф. др Илија Ћосић председник Инжењерске академије Србије и др Јелена Беговић министарка науке иновација и технолошког развоја, која је и отворила конференцију.

Она је поздравила присутне у име Министарства наводећи да је формирањем посебног Министарства за науку држава препознала значај који иста има за будућност. Министарка је указала да се свет променио, да је  природа немилосрдна и да се суочавамо са великим изазовима у области медицине, пољопривреде, производње хране, са енергетском кризом где посебан значај имају алтернативни извори енергије, проблемима заштите животне средине, јер развој технологије води ка уништавању природе. Једина која може да да одговор на ове проблеме је наука која је добила кључну улогу и за опстанак и за развој човечанства. Године 2019. држава је ушла у развој Стратегије паметне специјализације, где је пре свега производња хране препозната као један озбиљан потенцијал, али и решење за нашу земљу. Др Беговић је навела да нам треба образовање које прати трендове и страшно брзе промене у развоју технологија. Истакла је да је држава Србија препознала значај свега овога и 2021. године одлучила да уђе у највећи инфраструктурни пројекат у науци икада -изградњу Био 4 кампуса  као  платформе која је препознала спајање ИТ укључујући и машинско учење односно вештачку интелигенцију  и природних наука пре свега у области биомедицине и биотехнологије. Она је указала да имамо природне ресурсе које треба да користимо и да упослимо наше умове да помогнемо друштву у целини. Министарство науке види науку као решење за све проблеме и за све изазове. Министарка је позвала присутне да се већ размишља и о петој индустријској револуцији и технологијама које се невероватно брзо развијају и утичу на нашу свакодневницу.

На конференцији предавања су одржали еминентни стручњаци из Института БиоСенс, са Пољопривредног факултета у Новом Саду, Пољопривредног факултета у Београду, Агрономског факултета у Чачку, из Института за кукуруз, Института за воћарство Института за шумарство и са Факултета техничких наука у Новом Саду. Расправљано је о ппатформи за дигиталну пољопривреду Агросенс. иновацијама у напредној технологији биљне производње, пољопривреди у ери дигитализације, утицају климатских промена на производњу култура. иновацијама у воћарству које су омогућене технологијама ИР4, агрошумарству, могућностима оптимизације примене хербицида у Србији метролошким карактеристкама ИОТ сензора као нискобуџетним решењима за индивидуалне кориснике у пољопривредни 4.0 и др.

Скупу је присуствовало око 100 учесника, међу којима и г-дин Младен Петреш помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, као и бројни представници факултета, директори института, запослени у развојним агенцијама и компанијама које се баве пољопривредном.

Сви радови који су изложени на Конференцији публиковани су у Зборнику радова.

Галерија слика 
Научнa конференција "Четврта индустријска револуција у пољопривреди"

08.12.2022 · Инжењерска академија Србије у сарадњи са Савезом инжењера и техничара Србије, Инжењерском комором Србије и Савезом пољопривредних инжењера и техничара Србије организује Научну конференцију "Четврта индустријска револуција у пољопривреди".

Последњих година становништво на планети се прогресивно повећава, светска клима се непредвидиво мења, као и стални ратови који се воде доприносе драстично повећању броја гладних тако да се до 2050. године мора произвести 70% више хране. Као одговор на овакве изазове, неопходне су нам инвестиције у развој, неопходне су нам иновације и нове технологије у области пољопривреде. Решење многих проблема могла би да буде Индустрија 4.0 у области пољопривреде, која представља спој најновијих технолошких достигнућа,којима се значајно повећава производња уз истовремено значајну уштеду лепезе ресурса из ланца производње хране. Најкраће, пољопривреда 4.0 представља прекретницу у начину производње хране, као и одрживост производних система у пољопривреди.

Конференција се одржава 23. децембра 2022. године у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9, сала на трећем спрату са почетком у 11:00 часова.

Све информације везано за конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел 011/3230-067 office@sits.rs

Саопштење са програмом

Пријава учешћа
Научно-стручна конференција "Технике и технологије за индустрију 4.0"

27.06.2022 · У организацији Инжењерске академије Србије у петак 01. јула 2022. године биће одржана Научно - стручна конференција са међународним учешћем "Технике и технологије за индустрију 4.0". Суорганизатор је Савез инжењера и техничара Србије. Конференција се одржава у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9/3.

ФИНАЛНИ ПРОГРАМ

09:00–10:00 Регистрација учесника  
10:00–10:15 Отварање конференције  

10:15–12:00 Предавања по позиву

 
П01 – Видосав Мајсторовић (Београд – Србија)
Индустрија 4.0 за мале и средње организације (СМЕс)
П02 – Исак Карабеговић (Сарајево – Босна и Херцеговина)
Улога роботике у имплементацији индустрије 4.0
П03 – Влатко Марушић, Лука Марушић, Луција Надих (Славонски Брод  Хрватска)
Примјена виртуалних симулатора у стројарству
П04 – Мијодраг Милошевић (Нови Сад – Србија)
Дигитална трансформација производње вођена технологијама индустрије 4.0


12:00–12:30 Пауза


П05 – Радослав Раковић (Београд – Србија)
Примена концепта индустрија 4.0 у електропривредним информационим и комуникационим системима
П06 – Миомир Ракић (Београд – Србија), Душан Јованић (Зрењанин – Србија), Алемпије Вељовић (Чачак – Србија)
Интеграција и унапређење И4.0 укључивањем ИПА и ПДW концепата
П07 – Предраг Дашић (Трстеник – Србија), Раул Турманидзе (Тбилиси – Георгиа), Снежана Топаловић (Врњачка Бања – Србија), Гиорги Попкхадзе (Тбилиси – Георгиа), Владимир Вељовић (Чачак – Србија)
Анализа индекса дигиталне економије и друштва (ДЕСИ) као показатељ за успешну примену концепта индустрија 4.0
П08 – Александар Рикаловић, Илија Ћосић, Бојана Бајић (Нови Сад – Србија)
Прелазак са индустрије 4.0 на индустрију 5.0: Од технолошки оријентисане производње ка производњи усмереној на човека


14:00–14:30 Презентација часописа и књига
Свечана седница Већа академије

22.06.2022 ·

Поводом дана Инжењерске академије Србије биће одржана Свечана седница Већа академије.

Седница ће се одржати у петак, 24. јуна 2022. године са почеком у 11.00 часова у Дому инжењера „Никола Тесла“, у сали на 3. спрату.

На седници ће бити уручене Златнe плакетe ИАС, као и Повеље ИАС заслужним организацијама и појединцима. Златна плакета, као највише признање за изванредан допринос развоју науке, технике и привреде у Србије биће уручена: Савезу инжењера и техничара Србије, као оснивачу Инжењерске академије Србије, проф. др Радомиру Фолићу и проф. др Ливији Цветићанин.

Повеља у знак признања за изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева и задатка Инжењерске академије Србије биће додељене предузећима: ЈП „Србијагас“, Нови Сад и Шид пројект доо, Шид и следећим појединцима: проф. др Сави Секулићу, проф. др Наташи Госпић, др Радиславу Раковићу, мр Владети Вујанићу, проф. др Вујадину Вешовићу, проф. др Милошу Рајковићу, проф. др Василију Исајеву, др Мирку Бућану, проф. др Слободану Трајковићу, Јову Смиљанићу, дипл. инж. грађ, проф. др Браниславу Николићу, Дејану Дробњаковићу, проф. др Владимиру Лукићу, проф. др Драгомиру Миличићу, Богдану Ћосовићу дипл.инж.технол, Ољи Јовичић дипл. прав, Оливери Ћосовић MSc, Маријани Михајловић, ecc.

За почасног члана Инжењерске академије Србије биће проглашен проф. др Ненад Поповић, министар без портфеља.

Након уручивања признања биће одржано предавање на тему „Андреа Паладио – архитекта за сва времена“. Предавање ће одржати проф. др Нађа Куртовић Фолић, ахритекта.

У музичком делу програма наступиће ученице другог разреда Средње музичке Школе „Мокрањац“, гудачки одсек Татјана Николић и и Емилија Жугић.
Округли сто "Угрожавање животне средине, деградација природе и претње по здравље људи у копању руде и производњи литијума на територији Републике Србије"

06.06.2022 ·

Инжењерска академија Србије организује округли сто на тему:

Угрожавање животне средине, деградација природе и претње по здравље људи у копању руде и  производњи литијума на територији  Републике Србије.

 Округли сто се одржава 07.06.2022. 11.00 часова, у Дому инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9, сала на 3. спрату.ТЕМЕ ОКРУГЛОГ СТОЛА:

КОНВЕРЗИЈА ЕНЕРГИЈЕ У ПРОИЗВОДЊУ ЛИТИЈУМА –  ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ, предавач је др Марин ИВОШЕВ, дипл. маш. инж, редовни члан Инжењерске академије Србије.

ПРИРОДНИ МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ У СЛУЖБИ ДРЖАВЕ: ГРЕШКА ИЛИ ПРЕДНОСТ, предавач је проф. др Драгоман РАБРЕНОВИЋ, дипл.инж. геологије, Геолошки завод Србије

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЕКОНОМСКИ РАСТ И ЈАВНИ ИНТЕРЕС, предавач је проф. др Ратко РИСТИЋ, дипл. инж, председник Одбора за животну средину Београдског универзитета и дописни члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС).

Циљ одржавања Округлог стола је стварање представе у којој мери долази до угрожавања животне средине, деградације природе и претњи по здравље људи Републике Србије током копања руде и производње литијума и бора.
Предавање "Заштита података о личности-актуелно стање и изазови"

20.05.2022 ·

Предавач: др РАДОСЛАВ РАКОВИЋ, дил.инж.ел, редовни члан, секретар Одељења за електротехнику и рачунарско инжењерство и потпредседник ИАС

Предавање ће бити одржано у среду 15. јуна 2022. године са почетком у 12 часова  у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3

 Развој технологија у области телекомуникација и рачунарства одвија се бурно у последње три деценије. Упркос благодетима које нам савремене технологије доносе, суочавамо се са проблемом који до сада није био присутан или бар не на овакав начин, а то је безбедност информација, подједнако важна и за организације и за нас као појединце. У оквиру безбедности информација посебно место заузима тема заштите података о личности.

У оквиру овог предавања, уводне напомене посвећене су основним појмовима везаним за безбедност информација, заснованим на стандардима фамилије ISO 27000, стандарда који комбинацијом техничких и организационих мера стварају основу да се суочимо са проблемом заштите информација. Након тога размотрени су

 • Општа регулатива о заштити података о личности (General Data Protection Regulative – GDPR) која је ступила на снагу 25.05.2018. и односи се не само на земље ЕУ већ и на све оне који на било који начин долазе у контакт са личним подацима грађана ЕУ
 • Закон о заштити података о личности (СГРС 87/2018) који је ступио на снагу 22.08.2019. године

Након разматрања међусобних односа стандарда ISO 27001: 2013 и GDPR, као и Закона о заштити података о личности и GDPR, размотрено је актуелно стање у овој области у нашој земљи као и изазови који нас у тој области очекују у будућности, као и пример примене заштите података о личности у конкретној организацији.

Организаторима предавања биће част и задовољство да присуствујете предавању. Планирано је да излагање траје cca 90 минута, а затим је превиђено 30+ минута за питања, мишљења, сугестије и дискусију о предметној теми
Одржана Конференција "Енергетска ефикасност и четврта индустријска револуција"

27.12.2021 · У организацији Инжењерске академије Србије и Савеза инжењера и техничара Србије, у петак 24. децембра 2021. године одржана је Конференција  "Енергетска ефикасност и четврта индустријска револуција". Суорганизатор Конференције била је Инжењерска комора Србије.

Конференција је била комбинованог типа. Аутори радова су еминентни професори универзитета из земље и иностранства.

У презентованим радовима су обрађени проблеми везани за енергетску ефикасност и четврту индустријску револуцију у различитим областима инжењерства од машинства, преко електротехнике, саобраћаја, архитектуре, грађевине.

На отварању Конференције присутнима се обратио генерални секретар СИТС мр Богдан Влаховић. Присутне је поздравио и државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије проф. др Ивица Радовић и у пригодном говору осврнуо се на предметну проблематику. Конференцију је отворила државни секретар у Министарству рударства и енергетике Републике Србије г-ђа Јованка Атанацковић, која се у свом излагању посебно осврнула на законски оквир којим се регулише ова област. Модератор радног дела Конференције био је председник Инжењерске академије Србије емеритус проф. др Илија Ћосић, који се пре почетка истог обратио учесницима и поздравио их у име ИАС.

Уводни рад проф. Горана Путника презентован је онлине. Остали радови су презентовани уживо. Публикован је Зборник радова, у коме су објављени радови презентовани на Конференцији.

Галерија слика
Одржане Научна конференција и изложба посвећене проф. др Вујици Јевђевићу

21.12.2021 · У Прибоју је 16. децембра 2021. године одржана Научна конференција са међународним учешћем „Проф. др Вујица Јевђевић, хидролог светског гласа“. Организатори Конференције били су Савез инжењера и техничара Србије и Удружење инжењера Полимља, а суорганизатори Грађевински факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Институт за водопривреду „Јартослав Черни“ Инжењерска академија Србије и Инжењерска комора Србије.

Цео пројекат је реализован уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарства културе и информисања Републике Србије и Општине Прибој.

На Конференцији је презентовано 13 радова који су прошли рецензију чланова Програмског одбора. Конференција је због епидемиолошке ситуације била комбинованог типа. Део радова је презентован уживо, а друго део уз коришћење платформе zoom.

Аутори радова су били еминентни стручњаци из земље и иностранства, међу којима и први сарадници и некадашњи докторанти проф. др Вујице Јевђевића. Поред аутора са Грађевинског факултета Универзитета у Београду, из Института за водопривреду „Јарослав Черни“ и фирме Хидропројекат саобраћај, међу ауторима су били и емеритус проф. др Jose Salas, Colorado State University, проф. др Jayantha Obeysekera, Florida International University, проф. др Момчило Маркуш, University of Illinois, др Mogens Dyhr-Nielsen, Данска, емеритус проф. др Giuseppe Rossi, проф. др Bartolomeo Rejtano, University of Catania и др Драгослав Исаиловић, Босна и Херцеговина.

На свечаном отварању Конференције присутнима су се обратили председник Савеза инжењера и техничара Сбрије др Игор Марић, председник Удружења инжењера Полимља г-дин Душан Плескоњић, декан Грађевинског факултета Универзитета у Београду проф. др Владан Кузмановић, директор Института за водопривреду „Јарослав Черни“ проф. др Дејан Дивац и председник Општине Прибој г-дин Лазар Рвовић. Емитован је и видео прилог, који је у име породице, послао г-дин Срђан Јевђевић, братанац проф. др Вујице Јевђевића.

Истог дана у 17 и 30 часова свечано је отворена и изложба „Проф. др Вујица Јевђевић, хидролог светског гласа“ у Завичајном музеју Прибој. Иста је реализована у сарадњи са Музејом. Ауторка изложбе је Оливера Ћосовић MSc. На свечаном отварању говорили су  директорка Музеја г-ђа Слободанка Клачар, председник СИТС др Игор Марић, председник Удружења инжењера Полимља г-дин Душан Плескоњић, ауторка изложбе г-ђа Оливера Ћосовић и председник Скупштине Општине Прибој г-дин Борис Мрдовић. Ауторка изложбе је у краћем излагању упознала присутне са детаљима из живота, научног рада и професионалне каријере проф. др Вујице Јевђевића. 

Материјал који је искоришћен за изложбу прикупљен је из Архива Colorado State University, Државног архива Србије, Архива Југославије, Архива Српске академије наука и уметности. Хисторијског архива Србије, Државног архива Македоније, Архива италијанског Црвеног крста, фонда Народне библиотеке Србије, фонда Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, приватних фондова породице Јевђевић, породице Милановић, фонда проф. др Giuseppe Rossi, г-дина Милоша Јуришића и др.

И конференција и изложба су биле адекватно медијски испраћење. Истим је присуствовао велики број људи. Издате су две публикације: Зборник радова са Конференције обима 172 стране и Каталог изложбе обима 105 страна.

Реализацију пројекта помогли су Електромрежа Србије ЕМС АД, Ехтинг доо, Хидропројекат саобраћај ад, Волим добро у људима Пријепоље, DM GOJAK IRRIS doo Пријепоље, ГП "Рад Лабуд" Пријепоље,  Јоновић градња згр Пријепоље, Пројект изградња плус,  Пријепоље.

Целим пројектом организатори су значајно помогли да се повећа препознатљивост лика и дела проф. Јевђевића на нашим просторима. Декан Грађевинског факултета проф. Кузмановић је на отварању Конференције, саопштио да је донета одлука да се Хидрауличка лабораторија Факултета назове по проф. Јевђевићу. Истовремено Општина Прибој је покренула иницијативу да се Машинско-електротехничка школа Прибој назове по проф. др Вујици Јевђевићу.

Општина је спремна да предузме и даље кораке на одавању одговарајућег омажа овом знаменитом Прибојцу и научнику светског гласа.

Савез инжењера и техничара Србије  и Удружење инжењера Полимља изражавају велику захвалност свим институцијама и појединцима који су помогли реализацију овог пројекта и настављају и даље да раде на осветљавању резултата научног рада проф. др Вујице Јевђевића и његових професионалних домета.

 Галерија слика Конференција

Галерија слика отварање изложбе 

 МЕДИЈИСКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Отварање Конференције  

Отварање изложбе 
Научна конференција "Енергетска ефикасност и четврта индустријска револуција"

20.12.2021 ·
Инжењерска академија Србије у садрадњи са Савезом инжењера и техничара Србије и Инжењерском комором Србије организује Научну конференцију "Енергетска ефикасност и четврта индустријска револуција".


Оптималан развој енергетике треба да полази од реалних потреба, технолошког напретка, као и економских и еколошких ограничења. Унапређење и афирмација струке у којој је енергија везивно ткиво и даље остаје базична потреба. Кроз ту спрегу насушних енергетских потреба и модерних технологија ИНДУСТРИЈЕ 4.0 (које због атрактивности почињу да доминирају над класичним технологијама) са одрживим развојем, енергетски сектор остаје подједнако и виталан и профитабилан и актуелан.

Када се помене појам енергетска ефикасност (ЕЕ) најчешће се помисли на ЕЕ у зградама. Овде се убрзано ради на стандардизацији и тежи се ка изградњи зграда готово нулте енергије nZEB (Nearly Zero-Energy Buildings). Србија ће у склопу усклађивања своје законске регулативе и прописа са оном у ЕУ, морати ускоро и сама да крене са применом nZEB стандарда у грађевинској индустрији.
ЕЕ је подједнако важна и у индустрији, саобраћају, здравству… Нпр. применом модерних метода управљања електромоторним погонима и напредних ЛЕД сијалица/светиљки за осветљење могу да се постигну огромне уштеде.
На ЕЕ не треба гледати као на очување енергије, већ као на ефикасно коришц́ење енергије која не сме да наруши дефинисане стандарде радног и животног окружења.

Конференција се одржава у петак 24. децембра 2021. године, у Дому инжењера "Никола Тесла" Кнеза Милоша 9/3.

Све информације везано за Конференцију могу се добити у Савезу инжењера и техничара Србије на тел 011/3230-067 office@sits.rs

Саопштење

Пријава учешћа
Извештај са Конференције “Интегрисање родне равноправности у пројекте из области инжењерства”

02.11.2021 ·

Инжењерска академија Србије одржала је 28. октобра 2021. године, Конференцију под називом „Интегрисање родне равноправности у пројекте из области инжењерства“, у просторијама Савеза инжењера и техничара у Београду, са почетком у 10. часова. Конференција је организована под покровитељством Савеза инжењера и техничара Србије и Инжењерске коморе Србија и уз суорганизацију Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији, IEEE Women in Engineering, Удружења Једнаке могућности, УдружењаIntersection и Женског архитектонског друштва.  Услед ситуације проузроковане вирусом Covid 19, конференцији је директно присуствовало око 25 учесника, које је испред ИАС-а поздравила проф. др Наташа Госпић, потпредседница ИАС, а испред UNWOMEN г-ђа Оља Јанковић Лековић.Уводно обраћање поднела је проф. др Наташа Госпић, потпредседница ИАС, истичући  да Инжењерска Академија Србије – ИАС, од 2019. године континуирано родну компоненту интегрише у све своје будуће планове и активности. У настојању да то  потврди и у пракси организована је и ова Конференција, као друга конференција са темом родне равноправности у инжењерству. Уводничарка је анализирала закључке са претходне Конференције „Жене у инжењерству“ а посебно закључак који се односи на „Да, ми инжењерке, тражимо да се принципи родне равноправности уграђују у све пројекте у области инжењерства“ . Такође је истакла да истраживања потврђују да жене у Србији сматрају да нису у довољној мери укључене у савремене пројекте и то посебно оне које су техничке, односно инжењерске природе. Отуда и осећај потиснутости у односу на мушку популацију и осећај недовољног уважавања око доношења одлука о пројектима од стратешког и развојаног карактера, па ова Конференција има за циљ да скрене пажњу на потребу правног регулисања родне равноправности у пројектима из области инжењерства. За сада се то завршава само на ставу који каже “Сви изрази у овом закону употребљени у мушком роду подразумевају се и у женском роду и обрнуто”. Да ли је само то у питању, или је потребно експлицитно навести да пројекат мора да садржи део који се односи на анализу ефеката имплементације пројекта на жене и мушкарце, као и да у родна равноправност мора бити испоштована у изради сваког пројекта су одговори које и ова конференција треба да да.

Говорнице на Конференцији су биле наше истакнуте/и научнице/и и стручњакиње/ци, из права и различитих области инжењерства. Програм Конференције дат је у прилогу овог Извештаја, а презентације излагања говорница на Конференцији дате су на wеб страници www.иас.орг.рс . Одштампан је Зборник кратких садржаја  биографија излагачица/ча, који се такође мож0е наћи на наведеној wеб страници. Конференцији су се преко ЗООМ платформе обратили проф. др Теодора Схуман са Универзитета у Сеатлу, САД И проф. др Коста Јовановић И др Маја Трумић са Електротехничког факултета из Београда.

Након излагања и дискусије закључено је следеће:

•  Унети експлицитне одредбе у Законе и подзаконска акта да сваки пројекат мора да садржи део који се односи на анализу ефеката тог пројекта на жене и мушкарце, као и да  родна равноправност мора бити испоштована у изради сваког пројекта.

• Подржати формирање асоцијација жена у инжењерским областима

•  Урадити смернице за интегрисање родне равноправности у пројекте по узору на ЕУ Хоризонт 2020

• Припремити обуке за Институције које одобравају пројекте

• ИАС треба да наведене закључке достави релевантним институцијама.

Конференција је свој рад завршила у 14.30.

 КЊИГА АПСТРАКАТА 


Више информација

Стручни скуп "Место и улога техничке културе и техничког стваралаштва у Србији"

01.11.2021 ·

Инжењерска академија Србије  у суорганизацији са Савезом инжењера и техничара Србије  и Инжењерском комором Србије , Регионални центар  Београд, организује стручни скуп под насловом „МЕСТО И УЛОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ И ТЕХНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА У СРБИЈИ"Основна идеја скупа је да се ова комплексна тема размотри из неколико основних аспеката – у светлу будућих знања и послова, привредног развоја земље, улоге високошколских институција и законског оквира у Републици Србији – а све у циљу сагледавања активности које би ИАС могла да предузме како би се стање у тој области унапредило. Говорници на стручном скупу биће истакнути чланови ИАС, из различитих одељења. Стручни скуп биће одржан 3. новембра 2021. са почетком у 11 часова у сали Савеза инжењера и техничара Србије, Кнеза Милоша 9. Планирано је да се изда посебна публикација која би садржала радове презентоване на скупу.

Програм


Више информација

Конференција “Интегрисање родне равноправности у пројекте из области инжењерства”

30.09.2021 · Инжењерска академија Србије – ИАС, Савез инжењера и техничара Србије и Инжењерска комора Србије, у суорганизацији са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији-UNWOMEN, IEEE Women in Engineering, Тимом ЕРАСМУС+ пројекта TRAFSAF, Удружењем Једнаке могућности, Удружењем Intersection и Женским архитектонским друштвом организују Конференцију “Интегрисање родне равноправности у пројекте из области инжењерства”.

Конференција ће се одржати 28. октобра 2021. године у Дому инжењера "Никола Тесла", Кнеза Милоша 9. Београд. Конференција има за циљ да укаже на потребу уродњавања пројеката током њиховог креирања и у њиховој имплементацији. Конференција ће окупити поред чланова ИАС-а и представнике ресорних министарстава, Координационог тела за родну равноправност, међународних организација, цивилног сектора, привреде и пројектних организација.
Више информација

Одржана седница Већа Академије и извршен пријем нових чланова

21.07.2021 ·

Седница Већа Академије одржана је 02.07.2021. године, а поводом обележавања 20 година постојања и рада Академије и промоције новоизабраних редовних, дописних, почасних и иностраних чланова.О 20 година рада Академије експозе је изнео проф. др Илија Ћосић, председник ИАС. У свом излагању се осврнуо на период од оснивања до данас који је био период развноврсне и богате активности која се одвијала у складу са мисијом, визијом и дугорочно постављеним циљевима..

У свом излагању навео је многобројне скупове које је Академија организовала самостално или као суорганизатор. Истакао је да су чланови ИАС у протеком периоду издали велики број монографија, универзитетких уџбеника, приручника, елабората, да је у међународним и домаћим часописима објављен велики број радова. Значајан број радова чланова Академије презентован је и на домаћим и међународним скуповима и конференцијама.

Говорећи о смерницама рада Академије, у наредном периоду, изнео је да ће Академија заједно са својим оснивачем Савезом инжењера и техничара Србије и истакнутим инжењерским институцијама у земљи и свету интензивирати садарњз и усмеравати своје активности ка остварењу предвиђених циљева и задатака које диктира развој информационих и комуникационих технологија и дигитализација друштва.

Предложио је да се као дан Инжењерске академије Србије уведе 26. јуна, што су чланови Већа Академије једногласно прихватили.

Поводом избора нових чланова Академије, истакао је, да је у овом изборном циклусу састав Академије знатно подмлађен, као и да је повећан број жена чланова Академије. Данас Академија има 95 редовних чланова, 35 дописних, 32 инострана и 9 почасних чланова, као и 26 индивидуалних и 13 колективних придружених чланова. Нажалост у протеклих 20 година преминуло је 33 члана Академије.

Присутнима се у име Савеза инжењера и техничара Србије обратио председник СИТС др Игор Марић честитајући јубилеј и указајућу на интензивну и значајну сарадњу између СИТС и ИАС у протекле две деценије.

Радни део седнице је реализован у складу са Дневним редом док су на свечаном делу седнице новоизабраним члановима Академије уручене повеље. У име новопримљених чланова Академије скупу се обратила се проф. др Оља Чокорило.О академији Издавачка делатност Линкови