Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

ИНСТИТУТ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

Институт Академије је посебан облик организовања рада у оквиру Академије, који је основан ради остваривања циљева Академије и инжењерских организација. Сходно томе, задатак Института је организовање и обављање примењених и развојних истраживања у области техничко-технолошких наука и биотехничких наука.

Институт у оквиру своје делатности:

 1. Израђује:
  • Дугорочне програме (стратегије) развоја, средњорочне и краткорочне програме развоја привредних грана, великих пословних система, средњих и малих предузећа;
  • Инвестиционо-техничку документацију, генералне пројекте, претходне студије оправданости, студије оправданости, технолошке пројекте и студије, идејне пројекте, главне пројекте и извођачке пројекте;
  • Студије и пројекте унапређења пословања привредних организација и заштите животне средине: студије и пројекте маркетинга, организације и менаџмента, информационих система, увођења система квалитета, заштите животне средине и др.

 2. Врши:
  • Консалтинг услуге из домена истраживања, пројектовања и изградње;
  • Експретизе и вештачења;
  • Ревизије и рецензије планова, студија и пројеката;
  • Припрему документације за расписивање лицитација за изградњу инвестиционих објеката (тендер документације);
  • Оцену приспелих понуда за лицитацију и предлаже најповољнијег извођача радова и др.
  • Пружање помоћи на реализацији студија и пројеката и коришћења организационих потенцијала.

 3. Организује:
  • Побољшање организовања и усавршавања инжењера за нова знања и стваралаштва;
  • Округле столове, јавне трибине, саветовања, симпозијуме и конгресе по одређеним темама;
  • Издавање сталних и повремених публикација из области инжењерско-техничарских занимања.

На пословима Института ангажовано је преко 70 академика. Институт има спољне сараднике разних специјалности и у зависности од потреба формира заједничке тимове за реализацију пројеката са техничким факултетима и другим научно-истраживачким и развојним организацијама. 

О академији Издавачка делатност Линкови