Добродошли на сајт Инжењерске академије Србије Почетна страна | English
   

СТАТУТ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ СРБИЈЕ

 1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  • Члан 1.


   Инжењерска академија Србије – ИАС, у даљем тексту: Академија, је добровољна, невладина, непрофитна, научно-стручна организација која окупља стваралачки део техничке интелигенције у областима струке, науке, привреде и образовања.

  • Члан 2.


   Пун назив је: Инжењерска академија Србије – ИАС, а скраћени назив је: ИАС.

   Седиште организације је у Београду, Дом инжењера „Никола Тесла“, ул. Кнеза Милоша бр. 9, Београд.

   Знак Академије је идентичан са знаком Савеза инжењера и техничара Србије, стилизована слова „IT“, преко којих је исписана скраћеница IAS (све латиницом).

   Академија има округли печат коме на ободу пише ћирилицом и латиницом: Инжењерска академија Србије – ИАС, Београд.

   У средини печата су стилизована слова „IT.


  • Члан 3.


   Академија има својство правног лица и права и обавезе које јој припадају на основу Устава, Закона и овог Статута. За обавезе које настану из њене делатности Академија одговара својом имовином.

 2. ОБЛАСТИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 3. Oбласти остваривања циљева и задатака

  • Члан 4.


   Академија је основана на неодређено време ради остваривања циљева и задатака из области удруживања у оквиру професија техничких области, развоја и унапређења ин­жењерске струке, примене техничко-технолошких, стручно–научних знања, стан­дарда и садржаја у науци, образовању, привреди, областима заштите животне средине и другим сферама живота и рада.

  Циљеви и задаци

  • Члан 5.

   Академија има циљеве и задатке да:

   - ради на побољшању друштвено-економских услова и квалитета живота у Србији;

   - врши разматрање стратешких циљева научно-технолошког развоја Србије;

   - ради на стварању иновативног друштва;

   - развија стваралачку свест у инжењерским организацијама и ради на очувању и одрживом коришћењу енергије и природних и радом створених ресурса Србије;

   - ради на повећању резултата стваралаштва, у струци и науци инжењера Србије и подстицању њихове релевантности за привредни и економски развој Србије;

   - ради на ширењу информација и знања из свих, а нарочито савремених технологија и истраживања у свом чланству и чланству својих оснивача;

   - ради на осавремењавању програма образовања техничких кадрова на свим нивоима;

   - ради на ширењу примене достигнућа савремене науке;

   - у инжењерској популацији подстиче примену савремених научних метода рада, руковођења и дух сталне иновативности и проналазаштва;

   - ради на стварању и праћењу услова за стално иновирање система информисања инжењера;

   - прати и штити друштвени положај инжењера Србије;

   - у заједници са другим владиним и невладиним организацијама, учествује и подстиче израде студије стања и предлаже правце развоја технике и технологије у свим областима у Србији;

   - ради на вредновању резултата рада инжењера свих струка;

   - учествује у изради програма оснивача;

   - на основу овлашћења врши сертификацију и ревизију пројеката и студија;

   - бави се истраживањима и развојем;

   - развија сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству;

    

    

  • Члан 6.

   Ради остваривања циљева и задатака Академија ће радити на:

   - побољшавању образовања и усавршавању инжењера за нова знања и ства­ралаштва;

   - орга­низовању повремених стручних семинара;

   - организовање округлих столова, јавних трибина, саветовања, симпозијума и конгреса по одређеним стручним темама;

   - издавању сталних и повремених публикација из области техничких делатности;

   - краткорочним и дугорочним научно истраживачким и инвестиционо развојним пројектима;

   - консултантским услугама ради остваривања својих циљева;

   - промовисању својих резултата рада и резултата рада свих инжењера Србије;

   -  организовању развојних центара, Института Академије и друго;

   Своје циљеве и задатке Академија остварује самостално и непосредно и у сарадњи са својим члановима, оснивачима, њиховим чланицама и са сродним орга­низа­цијама у земљи и иностранству

    

   Делатности

  • Члан 7.

   91120 – Делатности струковних удружења (удруживање у оквиру професије и техничких области, укључујући и удружења специјалиста ангажованих у научној делатности)


 4. ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 8

   Чланови Академије могу бити инжењери из Србије и иностранства.

   Чланови Академије могу бити редовни, дописни, почасни, инострани и придружени (индивидуални и колективни).

   Чланство у Академији не може се преносити и наслеђивати.


  • Члан 9.

   Члан Академије може бити инжењер који је постигао значајне стручне, научне и образовне резултате и стекао углед на основу тих резултата.


  • Члан 10.

   Права чланова Академије у складу са Законом о удружењима и овим Статутом су да:

   - учествују у раду Академије, да бирају и буду бирани у органе Академије;

   - се баве научно-истраживачким и образовним инжењерским радом, да саоп­штавају резултате тог рада и да користе резултате и достигнућа остварене у Академији;

   - учествују у избору нових чланова Академије;

   - користе друга права и могућности које Академија обезбеђује за своје чланове;

   - учествује у раду Института Академије;

   - иступе из Академије;

    

  • Члан 11.

   Основна обавеза члана Академије је да учествује у активностима организације и да редовно плаћа чланарину коју прописују органи Академије.

    

   Остале обавезе чланова Академије су да:

   - раде на остваривању циљева Академије;

   - својим радом доприносе напретку организација оснивача Академије;

   -доприносе стручном уздизању и сталном образовању инжењера и техничара, као и развоју инжењерске струке уопште;

   -  штите, чувају и јачају углед Академије;

   -  доприносе бољем друштвеном вредновању инжењерске струке и њеног рада;

   -  поштују Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије;

   -  учествују у избору чланова Академије;

   - Веће Академије доноси одлуку о мировању чланства у Академији.

    

  Веће Академије на предлог секретара одељења, доноси одлуку о статусу мировању члана Академије у случају неоправдане неактивности у раду и неплаћања чланарине у периоду дужем од годину дана 5. НЕГОВАЊЕ И ЗАШТИТА УГЛЕДА АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 12

   Академија компетентношћу, квалитетом и резултатима рада штити свој углед.

    

   Академија у свом раду примењује Етички кодекс Савеза инжењера и техничара Србије.

   Услови да се име и ознака Академије користе на материјалима стручних и научних скупова су значај скупа, њено учешће и учешће њених чланова. За сваки посебан случај потребна је сагласност Председништва Академије.

    


 6. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА АКАДЕМИЈЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈА АКАДЕМИЈЕ


  ОРГАНИ АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 13

   Органи Академије су:

   • Веће ИАС
   • Председништво
   • Председник
   • Надзорни одбор
   • Етички одбор

  • 1. Веће ИАС

  • Члан 14

   Веће ИАС чине сви редовни и дописни чланови Академије.

   Веће ИАС врши функцију Скупштине Академије.

  • Члан 15

   Веће ИАС ради у седницама по Пословнику који доноси на првој седници.

   Седнице могу бити редовне, изборне и ванредне.

   Редовне седнице се одржавају најмање једном годишње.

   Изборна седница Већа ИАС по правилу заседа једном у четири године.

   Заседање Већа ИАС заказује председник:

   - по сопственој оцени,

   - на захтев 1/3 чланова Академије,

   - на захтев Председништва,

   - на захтев Надзорног одбора

   Присуство седницама Већа ИАС је обавезно и присуство чланова Академије се прати и контролише. Изостанак са седнице мора бити унапред најављен и образложен. У случају да се не поштују одредбе овог члана, примењује се члан 11.

  • Члан 16

   Веће ИАС:

   - доноси Статут Академије, његове измене и допуне;

   - усваја планове рада и финансијске планове;

   - усваја годишњи завршни рачун и извештај о раду и пословању;

   - усваја одлуке о ступању Академије у чланство других асоцијација у земљи и иностранству;

   - одлучује о формирању радних тела и органа Академије (одељења, центри, комисије, редакциона тела и слично);

   - расписује изборе, организује поступак избора, бира и разрешава чланове Академије;

   - бира председника, два потпредседника и директора Института

   - верификује одлуку Председништва о избору секретара Академије и секретара одељења чији мандат траје 4 године, са могућношћу поновног избора;

   - бира чланове Надзорног одбора и чланове Етичког одбора;

   - преко својих радних органа организује целокупни програмски рад Академије;

   - разматра постигнуте резултате на остваривању циљева и задатака Академије;

   - потврђује Критеријуме за избор нових чланова Академије;

   - потврђује Критеријуме за вредновање резултата рада кандидата за избор у чланство Академије ;

   -приликом расписивања избора за нове чланове Академије, даје сагласност на пропорције заступљености чланства Академије по претежној делатности са­гла­сно члану 28. овог Статута;

            -доноси Пословник о свом раду

   

  • Члан 17

   Веће ИАС  заседа и пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова Већа ИАС.

    

   За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада ИАС неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова Већа ИАС.


  • 2. Председништво

  • Члан 18

        Председништво је носилац организовања рада и функционисања Академије, упра­вља пословима Академије и врши функцију Управног одбора Академије.

    

   -Чланови Председништва могу бити редовни и дописни чланови.

   -Председништво Академије чине председник, два потпредседника, директор Института, секретар Академије и секретари одељења Академије.

   -Председништво припрема и спроводи одлуке Већа ИАС, организује послове на остваривању планова рада, прати активности одељења и других радних тела које именује Веће ИАС, предузима мере подстицања на пословима где се активности не одвијају по плану и доноси одговарајуће одлуке у вези послова и ангажовања финансијских средстава.

   -Председништво доноси оперативне одлуке из области рада и пословања Академије, доноси општа акта Академије (правилници, пословници и др.), осим Статута.

   -Председништво припрема материјале за Веће ИАС или ту припрему поверава појединим одељењима.

   -Председништво именује и разрешава секретара Академије, секретаре одељења Академије

   -Бира и разрешава придружене (индивидуалне и колективне) чланове Академије

   -Председништво бира делегате за представљање Академије у другим органима и организацијама.

   -У складу са потребама седнице Председништва могу да се одрже и електронским путем.

   -Председништво доноси Пословник о свом раду и верификује пословнике о раду одељења.

   - Секретар се стара о административним пословима Академије

    


  • 3. Председник

  • Члан 19

   Председник Академије представља и заступа Академију.
   За Председника Академије који заступа Академију може бити изабран редован члан Академије који је пословно способан и који има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.
   Председника бира Веће академика из свог састава на рок од 4 године, на предлог Председништва.
   Председник преседава Већем академика и Председништвом академије, стара се о извршавању одлука Већа академика и Председништва Академије. Води пословање и рад Академије.
   Председник Академије је финансијски налогодавац за пословање Академије.
   Председнику помажу у раду два потпредседника. Председник на њих може писмено пренети део својих надлежности и овлашћења. У одсуству председника замењује га један од потпредседника којег одреди Председник или Председништво у случају да Председник то не може да уради.

  • Члан 20

   Поступак за избор председника покреће се најкасније 3 (три) месеца пре истека мандата претходног председника, осим у другим оправданим случајевима када се поступак за избор председника може скратити и спровести по скраћеном поступку, о чему конкретно одлуку доноси Преседништво Академије.

    

   Кандидате за новог председника истичу академици или одељења. Предлог кандидата за председника неопходно је да потпише најмање 10 академика.

   За председника је изабран кандидат који је добио просту већину гласова у Већу ИАС.

   Потпредседници се бирају са истим условима и на исти начин као и председник.

    

  • 4. Надзорни одбор

  • Члан 21

   Веће ИАС бира чланове Надзорног одбора у саставу: председник и два члана на период од 4 године.

    

   Надзорни одбор врши контролу материјалног и финансијског пословања, као и контролу законитости рада Академије.

   Надзорни одбор подноси Већу ИАС извештај, који се разматра приликом разматрања извештаја о пословању Академије и у другим приликама.

  •  

 7.       5. Етички одбор

 8. Члан 22

 9.         Веће ИАС бира чланове Етичког одбора (председник и два члана) на период од 4 године.

         Етички одбор се бави етичким питањима чланова ИАС, а у складу са Етичким кодексом Савеза   
 10.        инжењера и техничара Србије.

  ОРГАНИЗАЦИЈА АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 23

   У оквиру Академије организују се Одељења и Институт Академије, као стални облици рада.

    

   Одељења се формирају по правилу за одређене научне и стручне области као стални облици рада, а Институт Академије као заједнички облик научно-стручних садржаја рада Академије.

   Могу се по потреби формирати и други повремени облици рада.


  • 1. Одељења

  • Члан 24

   Одељења припремају планове за област рада за коју су формирана, организују рад, прате остваривање задатака и о свом раду подносе извештаје.

    

   Одељења доносе Пословник о свом раду, кога верификује Председништво ИАС.

   У оквиру Академије формирана су и раде следећа одељења:

             - Одељење за архитектуру, грађевинарство и геодезију;

             - Одељење за машинство, индустријско инжењерство, инжењерски менаџмент, организационе  науке и безбедност и здравље на раду;

             - Одељење за електротехнику и рачунарско инжењерство;

             - Одељење за рударство и геологију и заштиту животне средине;

             - Одељење за технологију и металургију;

             - Одељење за биотехнику;

             - Одељење за саобраћајно инжењерство.

   Одељења имају секретара који руководи радом одељења.

   Одељењима са мање од 5 чланова привремено руковиоди најстарији члан Одељења до промене броја чланова тог Одељења.

    

  • 2. Институт Академије

  • Члан 25

   Институт Академије је посебан облик организовања рада у оквиру Академије.

   Институт Академије има директора и Научно веће.

   Научно веће Института Академије чине представници одељења и директор Института, који председава Научним већем.

    

  • Члан 26

   Правилник о раду Института доноси Председништво Академије.

   Научно веће усваја Пословник о свом раду.

    

  • Члан 27

   Директора Института Академије бира Веће академика, на предлог Председништва.

   Мандат директора Института Академије је 4 године са могућношћу поновног избора.

    


 11. ИЗБОР ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 28.

   При избору чланова Академије примењују се критеријуми који обезбеђују сталну везу између стручно-инжењерског доприноса, укупног стваралаштва у образовању у инжењерској делатности и доприноса у научно-истраживачком раду.

    

   Критеријуми за избор нових чланова Академије прописују се посебним Правилником који потврђује Веће ИАС а на предлог Комисије одређене од стране Председништва Академије.

   Приликом избора чланова Академије водиће се рачуна да у принципу њихови резултати на основу којих се бирају задовоље састав:

   - да је најмање 50% од укупног броја чланова чији су резултати претежно везани за производне и развојне делатности, односно за примену у привреди;

   -да је највише 30% од укупног броја члановаа чији су резултати претежно везани за образовне делатности;

   -да је највише 20% од укупног броја чланова чији су резултати претежно везани за научно-истраживачки рад;


  • Члан 29.

   Избор чланова Академије врши се тајним гласањем сваке треће године.

   Одлуку о покретању поступка за избор чланова Академије доноси Веће ИАС.


  • Члан 30.

   Предлоге кандидата за новог члана Академије могу дати: три члана Академије, оснивачи из члана 45. овог Статута, Одељења Академије, Сенати универзитета, Наставно-научна и стручна већа високошколских установа, Научна већа Института и највиши органи инжењерских стручних друштава и инжењерских организација.

    

   Промену постојећег статуса члана Академије могу предложити три члана Академије, у складу са Правилником и Критеријумима за избор нових чланова.

   Рок за предлагање кандидата је 45 дана, од дана доношења одлуке о покретању поступка за избор нових чланова Академије

  • Члан 31.

   Предлог кандидата за Академију треба да садржи:

    - Изјаву кандидата да је сагласан да буде биран за члана Академије;

   -податке о радном искуству, резултатима рада, иновацијама, унапређењима, пројектима, образовању и науци;

   - податке о објављеним научним и стручним радовима, урађеним пројектима и сл.

   Предлози се достављају Председништву Академије.


  • Члан 32.

   У поступку разматрања предлога кандидата за пријем у Академију, Председништво именује три члана Академије за писање реферата за сваког кандидата.

    

   Председник Комисије за избор нових чланова или промену статуса не може да буде мањег звања од звања у које се кандидат бира. За избор редовног члана Академије председник Комисије обавезно мора бити редовни члан, а за дописног члана може да буде и редовни и дописни члан.

   Комисија за избор или промену статуса броји три члана - редовни или дописни чланови из матичног одељења и члан из неког другог одељења. Председник или чланови комисије не морају претходно да познају кандидата лично, нити то може бити разлог за неприхватање обавезе чланства у Комисији.


  • Члан 33.

   Реферат треба да садржи биографске податке и податке из члана 31. са оценом о подобности кандидата за избор за члана Академије. Реферат треба да буде потписан од стране свих чланова или барем од стране два члана Комисије.

   У случају са неслагањем са рефератом, члан Комисије треба да достави образложење у писаном облику о разлозима због којих није сагласан са рефератом.


  • Члан 34.

   Реферати из члана 33. разматрају се на одговарајућим Одељењима и са ставовима, достављају Председништву које прослеђује Већу ИАС.


  • Члан 35.

   Поступак избора чланова Академије је јаван. Сви материјали у вези са избором су доступни заинтересованима, с тим што се у Билтену Академије и гласилима оснивача објављују само основни подаци.


  • Члан 36.

   Изузетно, могуће је извршити избор нових редовних чланова ИАС, између два изборна циклуса, када се ради о кандидатима који су остварили изузетне доприносе у науци у области инжењерске делатности којом се баве.

   Предлог кандидата са образложеним референцама Председништву подносе 3 редовна члана ИАС, од којих су 2 из уже области кандидата, а један из шире научно-стручне области кандидата.

   Председништво након разматрања образложења које је дато у складу са Правилником и Критеријумима о избору кандидата, упућује предлог Већу ИАС на усвајање.


  • Члан 37.

  •  
 12.          Избор редовних, дописних, почасних и иностраних чланова Академије врши се по истом поступку.

           За избор редовних и иностраних чланова гласају само редовни чланови.

           За избор дописних и почасних чланова гласају редовни и дописни чланови.

          Проглашење изабраних чланова врши се на седници Већа ИАС.

           длука Већа ИАС је коначна. Кандидат који није изабран у чланство Академије нема право жалбе.  

 13.         Право жалбе има само предлагач за избор у чланство Академије.

 14. Члан 38.

 15.     Свим члановима Академије после избора уручује се, у виду повеље, одлука о избору.

 16. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ У ЈАВНОСТИ

   

  Члан 39.

  Редовни чланови Академије се у јавности представљају као „Редован члан Инжењерске академије Србије - ИАС”, док се дописни чланови представљају као „Дописни члан Инжењерске академије Србије - ИАС”.

   

 17. СРЕДСТВА АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 40.

   Академија стиче финансијска средства од властитих активности, рада Института, прилога, чланарине, поклона, донација и државних и других фондова.

    

   Издвајање средстава из прихода Института Академије регулисано је Правилником рада Института.

   Финансијским планом Академије предвиђају се извори средстава и план њиховог утрошка.

   Оснивачи Академије у складу са могућностима обезбеђују потребна средства, простор, кадровску и логистичку подршку потребну за рад Академије, што се регулиште међусобним уговором.

   Академија може да има спонзоре и донаторе, са којима склапа посебне уговоре.

   Административно - техничко и финансијско пословање Академије води Стручна служба сагласно постигнутом договору.

    


 18. ЈАВНОСТ РАДА АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 41.

   Рад Академије је јаван.

    Чланство и јавност се обавештавају о раду Академије преко публикација Академије, јавних гласила и путем Web сајта, који се редовно одржава и „освежава” новим инфо­рмацијама: извештаји о раду чланова Академије, нова штампана издања, организовање научно-стручних скупова, приступна предавања (обавезна) нових чланова Академије и др.

   Извештај о свом раду Академија разматра и усваја на Већу ИАС.

   Чланови Академије слободно изражавају своје личне ставове и мишљења. Званично гледиште Академије је оно које је усвојено на органима Академије.

   О обавештавању јавности стара се председник и његови сарадници.

    


 19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

  • Члан 42.

   Измена Статута врши се по поступку који је донешен.

   Предлог за измене Статута могу дати:

   - Председништво

   - Веће ИАС

   - Два или више Одељења

   Предлог се даје уз образложење, у писаном облику и доставља се Председништву.

    

   Члан 43.

    Тумачење одредби овог Статута даје Веће Инжењерске академије Србијe

    

 20. ПРЕСТАНАК РАДА АКАДЕМИЈЕ

  • Члан 44.

   Академија престаје са радом у случајевима предвиђеним Законом и одлуком Већа ИАС.

    

   Одлуку о престанку рада Академије доноси Веће ИАС.

   У случају престанка рада Академије целокупна имовина припада домаћем недобитном правном лицу које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, на предлог Надзорног одбора, доноси Веће ИАС.

    

 21. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

  • Члан 45.

   Активни оснивачи Академије су:

    - Савез инжењера и техничара Србије – СИТС;

   - Друштво за путеве Србије

   - Инжењерско друштво за корозију

   Међусобне односе Академија са активним оснивачима регулише посебним уговорима.

   Одлуку о прихватању суоснивача доноси Веће ИАС, после прибављеног мишљења активних оснивача.

   Права и обавезе суоснивача се регулишу посебним уговором.

    

  • Члан 46.

   Академију су својевремено основали:

   - Савез инжењера и техничара Југославије – СИТЈ;

   - Савез инжењера и техничара Србије - СИТС;

   - Савез инжењера и техничара Црне Горе – СИТЦГ;

   - Савез геодетских инжењера и геометара Југославије;

   - Савез грађевинских инжењера и техничара Југославије;

   - Савез инжењера металургије Југославије;

   - Савез инжењера и техничара текстилаца Југославије;

   - Удружење југословенских архитеката;

   - Савез пољопривредних инжењера и техничара Југославије;

   Осим Савеза инжењера и техничара Србије – СИТС, Друштва за путеве Србије и Инжењерског друштва за корозију, који су и даље активни оснивачи Академије, остали оснивачи из овог члана престали су да постоје или не врше функцију оснивача.

    

  • Члан 47.

   Усвајањем измена и допуна овог Статута престаје да важи Статут ИАС који је усвојен на седници Већа  академика 25. јануара 2010. године

Председник Већа академика

Проф. др Илија Ћосић